DTN Name

A- A A+

Th EN

TNZCEP

03-10-2557

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-นิวซีแลนด์

                                      บทที่ 13

                                    การจัดซื้อโดยรัฐ

                                     ข้อ 13.1

                                     วัตถุประสงค์

1.คู่ภาคีตระหนักว่า กฎหมายการจัดซื้อโดยรัฐ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนที่สามารถเป็นการกีดกันทางการค้าและการบริการ ระหว่างคู่ภาคี

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้

2.คู่ภาคีจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดและขจัดอุปสรรคของการจัดหาสินค้าและบริการระหว่างคู่ภาคี ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายการจัดซื้อ

โดยรัฐ ระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนและเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ

 

                                         ข้อ 13.2

                                        หลักการจัดซื้อ

คู่ภาคียืนยันอีกครั้งถึงความปรารถนาของตนเพื่อสนับสนุน และดำเนินการ ถึงขอบเขตความเป็นไปได้

(ก)หลักการว่าด้วยความไม่ผูกพันของเอเปกในเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ความคุ้มค่า การเปิดกว้างและประสิทธิผลของ

การแข่งขัน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบ กระบวนการที่เหมาะสม และการไม่เลือกปฏิบัติ และ

()มาตรฐานความโปร่งใสภายใต้กรอบเอเปค สำหรับการจัดซื้อโดยรัฐ

                                          ข้อ 13.3

                                  การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดซื้อโดยรัฐ

1.คู่ภาคีจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน รวมถึงแนวทางปฏิรูป หรือการ

เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการจัดซื้อโดยรัฐที่มีอยู่ของคู่ภาคี

2.คู่ภาคีจัดตั้งองค์กรดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการในฐานะที่เป็นหน่วยติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

สำหรับประเทศไทย:กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยงานกำกับและนโยบายด้านการแข่งขัน

3.องค์กรที่จัดตั้งขึ้น จะต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้จำหน่ายของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งที่สนใจที่จะดำเนินธุรกิจด้านการจัดซื้อ

โดยรัฐในสาขาแต่ละธุรกิจ

 

                                          ข้อ 13.4

                                         คณะทำงาน

1.คู่ภาคีจะต้องจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของคู่ภาคี ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านจัดซื้อโดยรัฐ

2.คณะทำงานจะต้องจัดประชุมหรือติดต่อสื่อสารกันเป็นระยะๆ เพื่อหารือทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อโดยรัฐ รวมถึง การทบทวนของบทนี้

 

                                          ข้อ 13.5

                                        การเจรจาในอนาคต

คณะทำงานจะต้องรายงานต่อคณะทำงานร่วมซี อี พี ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่มีผลใช้บังคับของข้อตกลงนี้ โดยมีแนวทางสำหรับการเริ่มต้นเจรจา

แบบทวิภาคีเพื่อขยายวิธีการใช้ของบทนี้

 

                                          ข้อ 13.6

                                        การระงับข้อพิพาท

บทที่ 17 จะไม่ใช้กับบทนี้ เว้นแต่จะมีการให้อำนาจจากการเจรจาเพิ่มเติมที่กำหนดใน ข้อ 13.5

จำนวนผู้เข้าชม :

1777