DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

AEC สัญจร พบเอกชนต้องการข้อมูลรายสินค้า วางแผนสู้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

06-01-2558

     จร. ลงพื้นที่หารือ CEO ภาครัฐและเอกชนจังหวัดขอนแก่น พบเอกชนต้องการข้อมูลการค้าในเชิงวิเคราะห์เป็นรายสินค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำธุรกิจให้สามารถแข่งขันในอาเซียนได้ในอนาคต

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์พบหารือผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนักธุรกิจในจังหวัด ภายใต้โครงการ AEC สัญจร เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้างกระแสให้คนตระหนัก และใช้ประโยชน์รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
 นางศรีรัตน์ กล่าวว่า จากการหารือภาคเอกชนขอนแก่น ต้องการข้อมูลการค้าในเชิงวิเคราะห์เป็นรายสินค้า อาทิ ข้าว เสื้อผ้า ยางพารา เป็นต้น เพื่อภาคเอกชนจะได้นำไปวิเคราะห์ตัดสินใจวางแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้แข่งขันในปี ๒๕๕๘ รวมทั้ง ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัญจรมาเป็นระยะๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้คัดเลือกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นเครือข่ายของกรมฯ ในการประสานงาน รับฟัง ประเด็น ปัญหา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ AEC/FTA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดขอนแก่น
 

จำนวนผู้เข้าชม :

403