DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

การประชุม SEOM คืบหน้า สมาชิกเร่งดำเนินการตาม AEC Blueprint มุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

06-01-2558

     นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ ๒/๔๒ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๕ ซึ่งผู้นำอาเซียนจะพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 นางศรีรัตน์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการภายในของอาเซียน ถึงความคืบหน้าในการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๘ ซึ่งขณะนี้ประเทศต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และวางเป้าหมายที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันความตกลงด้านการลงทุนแบบเต็มรูปแบบ (ACIA) โดยเร็ว ซึ่งไทยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายใน เพื่อให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมด้วย โดยภาครัฐและเอกชนจะเริ่มพบปะกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการประชุม SEOM ครั้งที่ ๓/๔๒ ในเดือนมิถุนายน นี้ ณ ประเทศมาเลเซีย

จำนวนผู้เข้าชม :

436