DTN Name

A- A A+

Th EN

ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย

07-09-2558

 

ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย
   

 

 

คำอธิบาย : ชุดข้อมูลลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย

เป็นข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน RCEP กลุ่มเอเปค EU EFTA เป็นต้น 

หน่วย :                                    ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มาข้อมูล :                              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

วันที่เผยแพร่ :                           14 กุมภาพันธ์ 2561

ความถี่ในการปรับปรุงและเผยแพร่ : รายเดือน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :            14 กุมภาพันธ์ 2561

 


จำนวนผู้เข้าชม :

3254