DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

นโยบายน้ำตาลของสหภาพยุโรป

20-02-2558

2011 08 10 6

          น้ำตาลเป็นสินค้าสำคัญต่อการบริโภคในครัวเรือน และเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอาหาร จึงเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ ได้แก่ บราซิล ไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และสหภาพยุโรป หรือประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่จึงมีการใช้มาตรการและนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ...

*** หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 1_Sugar_EU.pdf

จำนวนผู้เข้าชม :

1235