DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอาเซียน

09-01-2558

Pp11

          การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) หรือ PPP เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ถนน ท่าเรือ รถไฟ โรงไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้งบประมาณและลดแรงกดดันต่อการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล และมุ่งเน้นบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าที่ภาครัฐจะเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเอง ทั้งนี้ PPP มีประโยชน์กับ...

*** หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : PPP.pdf

จำนวนผู้เข้าชม :

587