DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Global Trade Monitor

สิทธิประโยชน์จากระเบียบปรับปรุงโควตาสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี แบบ Autonomous ของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/981 ปรับปรุงโควต้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางรายการ เป็นการชั่วคราว...
วันพุธ, 30 กันยายน 2558
การเลือกตั้งปี 2015 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของตุรกี
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา สร้างความผิดหวังให้กับประธานาธิบดีตุรกีที่คาดหวังว่า พรรค AKP ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของประธานาธิบดีจะสามารถได้รับคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภา...
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558
ประธานาธิบดีโอบามา แถลงนโยบายประจำปี 2015 เน้นยกระดับ “เศรษฐกิจชนชั้นกลาง”
เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้แถลงนโยบายประจำปีต่อสภาคองเกรสของสหรัฐฯ หรือที่เรียกกันว่า “State of the Union (SOTU)” เป็นครั้งที่ 6...
วันพุธ, 02 กันยายน 2558
ตีวัวกระทบช็อกโกแลต: กรณีพิพาท US – COOL
กำแพงภาษีศุลกากรที่ลดต่ำลงอันเนื่องมาจากการทำความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี หรือ FTAs (Free Trade Agreements) ของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้การเก็บภาษีนำเข้าไม่ใช่มาตรการที่สามารถปกป้องสินค้าหรืออุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป...
วันพุธ, 02 กันยายน 2558
ความตกลงการค้าเสรีกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก
การเจรจาที่ยืดเยื้อและยาวนานของเวทีการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ทำให้บรรดาประเทศสมาชิก WTO ต่างมุ่งไปสู่การเจรจาการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและทวิภาคีแทน...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
อ้อย : พืชเศรษฐกิจสำคัญอีสาน ปี 2558
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์สินค้าเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย) และเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
แนวโน้มการเจรจาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและการพัฒนาชนบท
ปัจจุบันกรอบการเจรจาและความร่วมมือต่างๆ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและการพัฒนาชนบทมากขึ้น อาทิ ในการเจรจารอบโดฮา ภายใต้องค์การการค้าโลก...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
มันสำปะหลัง : พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตาปี 2558
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ และเป็นพืชเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์สินค้าเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย) เนื่องจาก...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558