DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Global Trade Monitor

ธุรกิจบริการก่อสร้างในประเทศกัมพูชา และโอกาสของผู้ประกอบการไทย
นโยบายการเร่งรัดพัฒนาประเทศของรัฐบาลกัมพูชา ทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปีในช่วง 5 ปี (2555-2559) โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asia Development Bank : ADB) คาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ...
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
ธุรกิจบริการโรงภาพยนตร์...เติบโตท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ธุรกิจบริการโรงภาพยนตร์ในปัจจุบัน บริการโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการด้านนันทนาการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของไทย การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับต้นๆที่ผู้บริโภคคน...
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
ทิศทางสหรัฐอเมริกาหลังพิธีสาบานตน กระทบอย่างไรต่อไทย
“ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยความซื่อสัตย์ และจะดูแล รักษา คุ้มครอง และปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐฯ อย่างสุดความสามารถ” เป็นถ้อยคำที่นายโดนัล ทรัมป์ ได้กล่าวสาบานเข้าตนเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 แห่งสหรัฐอเมริกา...
วันพุธ, 25 มกราคม 2560
จับตาแนวโน้มนโยบายสหรัฐอเมริกาภายใต้ทีมเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ โลกจะจับจ้องไปที่สหรัฐอเมริกาในพิธีสาบานตนของ “นายโดนัลด์ ทรัมป์” ซึ่งกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 โดยตลอดช่วงเวลาของการหาเสียงด้วยท่าทีที่ค่อนข้างสุดโต่งภายใต้แคมเปญ “ความหวังที่จะทำให้อเมริกากลับมา...
วันอังคาร, 17 มกราคม 2560
จีนเดินหน้าสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบเปิด
ช่วงสองสามปีมานี้เศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงขาลง โดย GDP ของจีนมีการขยายตัวลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 จากที่เคยเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 10.6 ในปี 2010 ซึ่งจีนไม่สามารถจะขยายตัวจากการเน้นการผลิตอุตสาหกรรมหนักและการผลิตที่เน้นปริมาณได้อีกต่อไป เนื่องด้วยปัญหาค่าแรง..
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2559-2563)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (แผนฯ) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๖ ในสมัยของเหมา เจ๋อตง ซึ่งเป็นผู้นํารุ่นแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ยึดถือรูปแบบการพัฒนามาจากแบบแผนของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นที่เน้นการวางแผนจากส่วนกลาง...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
Autonomous Tariff Suspensions and Quotas ของสหภาพยุโรป
Autonomous Tariff Suspensions เป็นการลด/ยกเลิกภาษีฝ่ายเดียวเป็นการชั่วคราว สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งสหภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ของสหภาพฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ข้าวอินทรีย์ไทย : ศักยภาพทางการตลาดที่น่าจับตา
ตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสำรวจของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) และ FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) พบว่า ในปี 2556 ประเทศที่มี...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
สหรัฐอเมริกา & จีน : การเข้าร่วมความตกลง TPP
จากการลงนามยืนยันการออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ของประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา...
วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2558
เร่งใช้สิทธิประโยชน์จากระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี แบบ Autonomous ของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/982 ปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแบบ Autonomous สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางรายการ...
วันพุธ, 30 กันยายน 2558