DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

17-12-2557

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้เว็บไซต์
1.1 เพศ
Invalid Input
1.2 อาชีพ
Invalid Input
Invalid Input
1.3 การศึกษา
Invalid Input
1.4 วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
Invalid Input
1.5 หัวข้อ/เรื่อง/ข้อมูลที่สนใจ
Invalid Input
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ส่วนที่2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
2.1 รูปแบบ สีสัน
Invalid Input
2.2 ข้อมูลมีความทันสมัย
Invalid Input
2.3 ข้อมูลมีความครบถ้วน
Invalid Input
2.4 ข้อมูลมีความถูกต้อง
Invalid Input
2.5 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
Invalid Input
2.6 การจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสม
Invalid Input
2.7 สืบค้น/เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
Invalid Input
2.8 ข้อมูลมีประโยชน์ตรงตามความต้องการ
Invalid Input
2.9 ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์
Invalid Input
ข้อมูล/สิ่งที่ต้องการให้มีบนเว็บไซต์
Invalid Input
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Invalid Input
กรุณาระบุอีเมลล์ของท่าน (*)
Invalid Input
capcha (*) capcha
Invalid Input
capcha

จำนวนผู้เข้าชม :

250341