DTN Name

A- A A+

Th EN

 • Head A

FAQ

FTA

 • กระทรวงพาณิชย์เท่านั้นที่ไปเจรจา หรือได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่
 • กระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร
 • ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึงอะไร
 • ทำไมไทยต้องทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • มีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกประเทศที่จะทำ FTA
 • มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลได้–ผลเสีย ในการทำ FTA หรือไม่
 • การทำ FTA รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนหรือไม่อย่างไร
 • การมี FTA จะทําให้ประเทศไทยมีรายได้จากภาษีศุลกากรลดลง จะทําให้มีการเก็บ
 • การใช้ประโยชน์จาก FTA ด้านการลงทุน มีเพียงใด

WTO

 • การค้าและสิ่งแวดล้อมภายใต้ WTO มีประโยชน์อย่างไร
 • คดีสำคัญที่ไทยฟ้องชนะใน WTO มีอะไรบ้าง
 • มาตรการตอบโต้การทุ ่มตลาด ภายใต้WTO มีประโยชน์อย่างไร
 • ลํ าดับขั้นการฟ้องร้องคดี ในWTO เป็นอย่างไร
 • หากการเจรจารอบโดฮาสํ าเร็จ และมีผลบั งคับใช้ไทยคาดว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

TPP

 • 1. ความตกลง TPP คืออะไร
 • 2. ความตกลง TPP มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างไร
 • 3. ทำไมประเทศไทยไม่เข้าร่วม TPP ตั้งแต่เริ่มแรก
 • 4. ไทยมีแนวทางการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่นความตกลง TPP อย่างไร
 • 5. ทำไมไทยไม่เข้า RCEP แทน
 • 6. ขณะนี้ประเทศสมาชิก TPP ได้ลงนามความตกลงแล้ว หมายความว่าไทยตกขบวนรถไฟหรือไม่
 • 7. อนุสัญญา UPOV 1991 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับความตกลง TPP อย่างไร
 • 8. การที่บอกว่าเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
 • 9. เกษตรกรยังคงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หรือไม่
 • 10. อนุสัญญา UPOV 1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเนื่องจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทรายใหญ่จริงหรือไม่
 • 11. ความตกลง TPP ทำให้มีการนำเข้าพืช GMOs มาในไทย
 • 12. เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก UPOV 1991
 • 13. ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลผลิตของพืชไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
 • 14. นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
 • 15. พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่
 • 16. เงื่อนไขการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้ความตกลง TPP จะทำให้มีการนำจุลชีพหรือจุลินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารปรับปรุงดินไปจดสิทธิบัตร และส่งผลให้เกษตรกรไทยไม่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้จริงหรือไม่
 • 17. อนุสัญญา UPOV 1991 กำหนดให้ใช้การตรวจสอบ DNA ของพืช ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่จริงหรือไม่
 • 18. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คืออะไร
 • 19. ปัจจุบันไทยมีกฎหมายในการคุ้มครอง GI หรือไม่
 • 20. ทำไมต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครอง GI
 • 21. หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • 22. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
 • 23. ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร
 • 24. หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
 • 25. ชาวต่างชาติสามารถนำ GI ของไทยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้หรือไม่
 • 26. สินค้า GI และสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างไร
 • 27. SMEs ได้ประโยชน์จากความตกลง TPP หรือไม่ อย่างไร

อนุสัญญา UPOV 1991

 • 1. อนุสัญญา UPOV 1991 คืออะไร
 • 2. การที่บอกว่าเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
 • 3. เกษตรกรยังคงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หรือไม่
 • 4. อนุสัญญา UPOV 1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเนื่องจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทรายใหญ่จริงหรือไม่
 • 5. เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก UPOV 1991
 • 6. ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
 • 7. นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
 • 8. พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่