DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ทำ FTA” ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

 

 

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้กาหนดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ทา FTA” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และได้รับทราบข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้า และการจัดทาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ


กำหนดการ/แบบตอบรับ 

จำนวนผู้เข้าชม :

1363