DTN Name

A- A A+

Th EN

 • Head A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

23-08-2557

 

Logo Item การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Logo Item มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1)    โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2)    สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

        - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556

(3)    สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

        - ที่ตั้งหน่วยงาน / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(4)    กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Logo Item มาตรา 9 ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1)    ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

(2)    นโยบาย/การตีความ

 • ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • นโยบายของหน่วยงาน         

(3)   แผนงาน โครงการ /งบประมาณรายจ่ายประจำปี

(4)    คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(5)    สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6)    สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ สาธารณะ

(7)    มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ

(8)    ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / พ.ศ. 2562

Logo Item   การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
Logo Item แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Logo Itemการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
Logo Itemช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • มีช่องทาง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 
 • มีช่องทาง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การสรุปผล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 
 • การสรุปผล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์                         
 • เสนอผู้บริหารทราบ    
Logo Itemการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
Logo Itemสถิติผู้มาใช้บริการ
 • มีการสำรวจ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 
 • มีการสำรวจ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การสรุปผล ณ ศูนย์ลข่าวสารทางกายภาพ
 • การสรุปผล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์                        
 • เสนอผลให้ผู้บริหารทราบ            
Logo Itemการปฏิบัติตามมติครม. (28 ธ.ค. 2547)
 • การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว

จำนวนผู้เข้าชม :

20805