DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

มติสภา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

01-10-2557

Default(1)

 

วันที่

เรื่อง

บันทึกการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน

19 เม.ย. 54

 

-  กรอบเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย

-  กรอบการเจรจาการจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนและการเข้าร่วมโครงการนำร่อง

-  พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 2 ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของกรอบความตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

-  ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

 

Folder Documents Icon2


 

 

 Folder

 

 

 Calculator

 

จำนวนผู้เข้าชม :

1977