DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

มติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 58/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

07-09-2561

Default(1).

วันที่

เรื่อง

บันทึกการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน

21 กันยายน 2560

ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด์

 

 

 

Folder Documents Icon2


 

 

Unnamed

 

 Calculator

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :

452