DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

มติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 64/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤจิกายน 2560

13-09-2561

Default(1)

วันที่

เรื่อง

บันทึกการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน


พฤจิกายน 2560

 ให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

Folder Documents Icon2


 

 

 Folder

 

 

 Calculator

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :

529