DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

มติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖/๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

27-02-2559

Default(1)

 

วันที่

เรื่อง

บันทึกการประชุม

รายงานการประชุม

บันทึกการออกเสียงและลงคะแนน

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

 ๑. การให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

๒. การให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

Folder Documents Icon2


 

 

 Folder

 

 

 Calculator

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :

1752