DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580922 ทูตแคนาดาเข้าเยี่ยมคารวะรมว.พณ. 21ก.ย.2558

H.E. Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์