DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580821 การหารือระหว่างรมว.พณกับมุขมนตรีรัฐเซาท์ออสเตรเลีย 21ส.ค.2558

การหารือระหว่างพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับมุขมนตรีรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (the Hon Mr. Jay Weatherill) ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  วันที่ 21 สิงหาคม 2558