DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580720-22 JTC ไทย-เวียดนาม 20-22ก.ค.2558

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และแถลงข่าว ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558