DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580706 อธ.จร.หารือกับทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่น 6ก.ค.2558

การหารือระหว่างนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กับ  เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 จร. วันที่ 6 กรกฎาคม 2558