DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ภาพกิจกรรม - 571220-21 การสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับ AEC 20-21ธ.ค.2557

การสัมมนาเรื่อง สร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับ AEC (ASEAN Economic) 

ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557