DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ภาพกิจกรรม - การจัดทำท่าทีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EU เรื่องการเข้าเป็นภาคี ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 3ธ.ค.2557

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำท่าทีการ เจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปเรื่องการเข้าเป็นภาคี ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991)

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2557