DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

จร.จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” จ.สงขลา
จร.จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” จ.สงขลา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี"
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี"
จร. ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์
จร. ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์
จร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "จริยธรรมกับการทำงาน"
จร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "จริยธรรมกับการทำงาน"
จร. จัดงานสัมมนาและลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อติวเข้มเกษตรกรและผู้ประกอบการชา
จร. จัดงานสัมมนาและลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อติวเข้มเกษตรกรและผู้ประกอบการชา
จร. จัดสัมมนา ในประเด็น “โอกาสของตลาดกาแฟไทยจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้กาแฟน่านสู่ตลาดต่างประเทศ”  จ.น่าน
จร. จัดสัมมนา ในประเด็น “โอกาสของตลาดกาแฟไทยจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้กาแฟน่านสู่ตลาดต่างประเทศ” จ.น่าน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”
จร. จัดสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2
จร. จัดสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2