DTN Name

A- A A+

Th EN

จร.จัดการประชุมเรื่อง สินค้าศักยภาพของไทยในการส่งออกไปตลาดจีน 16ม.ค.61

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในการประชุมเรื่อง สินค้าศักยภาพของไทยในการส่งออกไปตลาดจีน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ