DTN Name

A- A A+

Th EN

การประชุม SEOM ครั้งที่ 1-49 วันที่ 21-24ม.ค.2561

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Official Meeting: SEOM) ครั้งที่ 1/49 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพิจารณาแนวคิดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2561 ให้ความสำคัญ หารือและพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นความร่วมมือภายใต้เสาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการดำเนินงานของคณะทำงานรายสาขารวมทั้ง ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา