DTN Name

A- A A+

Th EN

การประชุม JC ไทย-จีน ครั้งที่ 6 วันที่12ม.ค.2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (Thailand-china Joint Committee on Trade  Investment and Economic Cooperation:JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา โดยการหารือทั้ง2 ฝ่ายมี นางเกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์