DTN Name

A- A A+

Th EN

ประชุม หารือ

รองฯ รณรงค์ประชุมเตรียมการฝ่ายอาเซียนเพื่อจัดทำร่างกรอบกำหนดขอบเขตการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรป 20ม.ค.2561
รองฯ รณรงค์ประชุมเตรียมการฝ่ายอาเซียนเพื่อจัดทำร่างกรอบกำหนดขอบเขตการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรป 20ม.ค.2561
การหารือระหว่างรมว.พณ.กับทูตเยอรมัน 22ม.ค.2561
การหารือระหว่างรมว.พณ.กับทูตเยอรมัน 22ม.ค.2561
รองฯ รณรงค์ร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) ครั้งที่ 8 วันที่20ม.ค.2561
รองฯ รณรงค์ร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) ครั้งที่ 8 วันที่20ม.ค.2561
การประชุมเตรียมการJTC ไทย-กัมพูชา 18ม.ค.2561
การประชุมเตรียมการJTC ไทย-กัมพูชา 18ม.ค.2561
จร.จัดประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้า การบริการ การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยในมณฑลต่างๆ ของจีน 17ม.ค.61
จร.จัดประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้า การบริการ การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยในมณฑลต่างๆ ของจีน 17ม.ค.61
จร.จัดการประชุมเรื่อง สินค้าศักยภาพของไทยในการส่งออกไปตลาดจีน 16ม.ค.61
จร.จัดการประชุมเรื่อง สินค้าศักยภาพของไทยในการส่งออกไปตลาดจีน 16ม.ค.61
รองฯ รณรงค์ เป็นประธานการประชุมCCS ครั้งที่ 89 วันที่ 15-20 ม.ค.2561
รองฯ รณรงค์ เป็นประธานการประชุมCCS ครั้งที่ 89 วันที่ 15-20 ม.ค.2561
การประชุม JC ไทย-จีน ครั้งที่ 6 วันที่12ม.ค.2561
การประชุม JC ไทย-จีน ครั้งที่ 6 วันที่12ม.ค.2561
ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมเยี่ยมคาราวะรมว.พณ. 12ม.ค.2561
ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมเยี่ยมคาราวะรมว.พณ. 12ม.ค.2561