DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

หัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึงความต้องการ FTAของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14ก.ย.2560
หัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึงความต้องการ FTAของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14ก.ย.2560
การอบรม Infographic for Work โดยดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (30618) สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560
การอบรม Infographic for Work โดยดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (30618) สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560
รองฯ อรมน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ 9ก.ย.2560
รองฯ อรมน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ 9ก.ย.2560
รองฯ สิริพรรณประธานเปิดการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 วันที่ 8ก.ย.2560
รองฯ สิริพรรณประธานเปิดการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 วันที่ 8ก.ย.2560
จร. จัดสัมมนาหัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า  จ.เพชรบุรี 7ก.ย.2560
จร. จัดสัมมนาหัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า จ.เพชรบุรี 7ก.ย.2560
การสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การค้าชายแดนกับการค้าเสรีอาเซียน จ.เลย 25-27ก.ย.2560
การสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การค้าชายแดนกับการค้าเสรีอาเซียน จ.เลย 25-27ก.ย.2560
CoP หัวข้อ IT Trends 2018 วางแผนเลือกเทคโนโลยีให้ทันยุคสมัย 24ส.ค.2560
CoP หัวข้อ IT Trends 2018 วางแผนเลือกเทคโนโลยีให้ทันยุคสมัย 24ส.ค.2560
 โครงการอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23ส.ค.2560
โครงการอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23ส.ค.2560
รองฯ สิริพรรณเปิดงานโครงการศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า จ.ลพบุรี 17ส.ค.2560
รองฯ สิริพรรณเปิดงานโครงการศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า จ.ลพบุรี 17ส.ค.2560