DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

 คณะผู้แทนจังหวัด ดาเวา เดล นอร์เต เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานกระทรวงพาณิชย์ 13พ.ย.2560
คณะผู้แทนจังหวัด ดาเวา เดล นอร์เต เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานกระทรวงพาณิชย์ 13พ.ย.2560
การสัมมนาประชาพิจารณ์สำหรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 8พ.ย.2560
การสัมมนาประชาพิจารณ์สำหรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 8พ.ย.2560
การอบรมพ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 1พ.ย.2560
การอบรมพ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 1พ.ย.2560
ผอ.บล.บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของอาเซียน หัวข้อ“Effective Stakeholder Consultation for FTA Negotiation and Implementation 9-10ต.ค.2560
ผอ.บล.บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของอาเซียน หัวข้อ“Effective Stakeholder Consultation for FTA Negotiation and Implementation 9-10ต.ค.2560
หัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึงความต้องการ FTAของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14ก.ย.2560
หัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึงความต้องการ FTAของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14ก.ย.2560
การอบรม Infographic for Work โดยดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (30618) สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560
การอบรม Infographic for Work โดยดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (30618) สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560
รองฯ อรมน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ 9ก.ย.2560
รองฯ อรมน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ 9ก.ย.2560
รองฯ สิริพรรณประธานเปิดการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 วันที่ 8ก.ย.2560
รองฯ สิริพรรณประธานเปิดการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 วันที่ 8ก.ย.2560
จร. จัดสัมมนาหัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า  จ.เพชรบุรี 7ก.ย.2560
จร. จัดสัมมนาหัวข้อ FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า จ.เพชรบุรี 7ก.ย.2560