DTN Name

A- A A+

Th EN

ประชุม หารือ

 ปลัด.พณ.หารือกับอธ.เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 14พ.ย.2560
ปลัด.พณ.หารือกับอธ.เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 14พ.ย.2560
ปลัดพณ.หารือกับผู้แทนฝ่ายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 16พ.ย.2560
ปลัดพณ.หารือกับผู้แทนฝ่ายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 16พ.ย.2560
รมว.พณ.ลงนามในความตกลงการค้าเสรีและความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง 12พ.ย.2560
รมว.พณ.ลงนามในความตกลงการค้าเสรีและความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง 12พ.ย.2560
รมว.พณ.เข้าร่วมการประชุม AEC Council ณ ฟิลิปปินส์ 12พ.ย.2560
รมว.พณ.เข้าร่วมการประชุม AEC Council ณ ฟิลิปปินส์ 12พ.ย.2560
รมว.พณ.เข้าร่วมการประชุมPrep-AEM 12พ.ย.2560
รมว.พณ.เข้าร่วมการประชุมPrep-AEM 12พ.ย.2560
รองฯ รณรงค์เข้าร่วมการประชุม Prep-SEOM ที่ฟิลิปปินส์ 10พ.ย.2560
รองฯ รณรงค์เข้าร่วมการประชุม Prep-SEOM ที่ฟิลิปปินส์ 10พ.ย.2560
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค 8-9พ.ย.2560
การประชุมรัฐมนตรีเอเปค 8-9พ.ย.2560
รมว.พณ.พบหารือกับรมว.กระทรวงการค้าระหว่างประเทศแคนาดาในระหว่างการประชุม AMM 8พ.ย.2560
รมว.พณ.พบหารือกับรมว.กระทรวงการค้าระหว่างประเทศแคนาดาในระหว่างการประชุม AMM 8พ.ย.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
รมว.พณ.หารือทูตรัสเซีย 30ต.ค.2560
รมว.พณ.หารือทูตรัสเซีย 30ต.ค.2560