DTN Name

A- A A+

Th EN

พิธีมอบประกาศผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 22ก.ย.2559

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 22 กันยายน 2559