DTN Name

A- A A+

Th EN

อธ.จร.ร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า 17ส.ค.2559

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัตน์ รองอธิบดี ร่วมในพิธีเปิดงานพาณิชย์ก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559