DTN Name

A- A A+

Th EN

จร. ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25ธ.ค.2559

นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และข้าราชการกรม เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559