DTN Name

A- A A+

Th EN

จร. ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 5ม.ค.2559

ผู้บริหาร และข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 5 มกราคม 2559