DTN Name

A- A A+

Th EN

กิจกรรมอื่นๆ

อธ.จร.พร้อมข้าราชการกรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระราชินีฯ 12 ก.ย.2559
อธ.จร.พร้อมข้าราชการกรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระราชินีฯ 12 ก.ย.2559
อธ.จร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล New BIZ Idea Contest 2016 วันที่ 3ก.ย.2559
อธ.จร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล New BIZ Idea Contest 2016 วันที่ 3ก.ย.2559
พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ จ.ระยอง 8 ก.ย.2559
พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ จ.ระยอง 8 ก.ย.2559
อธ.จร.เป็นประธานมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  ฯ จ.สุโขทัย 31ส.ค.2559
อธ.จร.เป็นประธานมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ฯ จ.สุโขทัย 31ส.ค.2559
โครงการศึกษาศักยภาพสินค้าอ่อนไหวภายใต้ FTA 27-30 ส.ค.2559
โครงการศึกษาศักยภาพสินค้าอ่อนไหวภายใต้ FTA 27-30 ส.ค.2559
อธ.จร.ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18ส.ค.2559
อธ.จร.ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18ส.ค.2559
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 96 ปี 18ส.ค.2559
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 96 ปี 18ส.ค.2559
อธ.จร.ร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า 17ส.ค.2559
อธ.จร.ร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า 17ส.ค.2559
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินีฯ 12ส.ค.2559
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินีฯ 12ส.ค.2559