DTN Name

A- A A+

Th EN

กิจกรรมอื่นๆ

จร. ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25ธ.ค.2559
จร. ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25ธ.ค.2559
จร.ออกกำลังเพื่อสุขภาพ 21 ธ.ค.2559
จร.ออกกำลังเพื่อสุขภาพ 21 ธ.ค.2559
พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนฯรร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม 16ธ.ค.2559
พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนฯรร.อุเทนพัฒนา จ.นครพนม 16ธ.ค.2559
ผู้บริหาร จร.ร่วมกันออกกำลังกาย 14ธ.ค.2559
ผู้บริหาร จร.ร่วมกันออกกำลังกาย 14ธ.ค.2559
รก.อธ.จร. ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 25พ.ย.2559
รก.อธ.จร. ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 25พ.ย.2559
จร.ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ จ.ระนอง 9ธ.ค.2559
จร.ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ จ.ระนอง 9ธ.ค.2559
จร.รับประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) ฉบับที่2 วันที่9ธ.ค.2559
จร.รับประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) ฉบับที่2 วันที่9ธ.ค.2559
พณ. ออกกำลังกาย 7ธ.ค.2559
พณ. ออกกำลังกาย 7ธ.ค.2559
จร.เปิดตัว Application DTN DRIVE 2ธ.ค.2559
จร.เปิดตัว Application DTN DRIVE 2ธ.ค.2559