DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

การบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการเดินทางไปราชการ 27ธ.ค.2559
การบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการเดินทางไปราชการ 27ธ.ค.2559
ทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2560 วันที่ 23ธ.ค.2559
ทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2560 วันที่ 23ธ.ค.2559
DTN Consultation day ครั้งที่ 2 วันที่ 20ธ.ค.2559
DTN Consultation day ครั้งที่ 2 วันที่ 20ธ.ค.2559
การสัมมนา เปิดประตูเอเชียใต้ โอกาสการค้าของไทย (ตลาดอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ) 15ธ.ค.2559
การสัมมนา เปิดประตูเอเชียใต้ โอกาสการค้าของไทย (ตลาดอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ) 15ธ.ค.2559
การสัมมนา หัวข้อเรื่อง ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ของสหกรณ์ : โคเนื้อสู่ Demand Driven และ Value Creative 8-9.ค.2559
การสัมมนา หัวข้อเรื่อง ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ของสหกรณ์ : โคเนื้อสู่ Demand Driven และ Value Creative 8-9.ค.2559
จร.จัดสัมมนารู้เขา...รู้เรา สิทธิประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ จากการใช้ FTA 7ธ.ค.2559
จร.จัดสัมมนารู้เขา...รู้เรา สิทธิประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ จากการใช้ FTA 7ธ.ค.2559
ผช.รมต.พณ.ร่วมประชุม RCEP 4พ.ย.2559
ผช.รมต.พณ.ร่วมประชุม RCEP 4พ.ย.2559
การสัมมนาให้ความรู้ในด้าน E-Commerce มาตรฐานสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา Branding & Packaging การจัดทำแผนธุรกิจฯ ใน 4 ภูมิภาค 20ต.ค-3พ.ย. 2559
การสัมมนาให้ความรู้ในด้าน E-Commerce มาตรฐานสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา Branding & Packaging การจัดทำแผนธุรกิจฯ ใน 4 ภูมิภาค 20ต.ค-3พ.ย. 2559
อบรมพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 9พ.ย.2559
อบรมพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 9พ.ย.2559