DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

581218-20 การทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล18-20ธ.ค.2558

นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมฯ เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Governace) ณ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558