DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อธ.จร.ร่วมงานเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น MOC Zero Corruption Day 2015

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น  ผู้บริหาร และข้าราชการ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น MOC Zero Corruption Day 2015โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สป. วันที่ 9 ธันวาคม 2558