DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อธ.จร.บันทึกเทปรายการอนาคตเมืองไทย ช่อง NBT 12พ.ย.2558

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้าได้รับมอบหมายจากนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "อนาคตเมืองไทย" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558