DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580903 การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 วันที่ 3ส.ค.2558

การบรรยายความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย. นางศิริกุล ปัญญาดิลก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 วันที่ 3 กันยายน 2558