DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580630 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30มิ.ย.58

การอบรมหลักสูตรการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎระเบียบทางเทคนิค การตรวจสอบและรับรองในเวทีเจรจา  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2558