DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สำนักพพ. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าสรีอย่างยั่งยืน 2-4ธ.ค.2558

สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรม สัมมนา หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าเสรีอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 โดยมี นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการที่ 6 และ 8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 2-4 ธันวาคม 2558