DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.ตรัง 14-18 ธ.ค.2558

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดการสัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 14-18ธันวาคม 2558