DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ผอ.พพ.บรรยายให้ความรู้กับสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 ธ.ค.2558

นายวิทัต วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้กับคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จำนวน 67 สหกรณ์ รวม 134 คน จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ณ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา วันที่ 1 ธันวาคม 2558