DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สัมมนา อบรม บรรยาย

580520 การฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 20 พ.ค.2558
580520 การฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 20พ.ค.2558
580519 DTN Consultation Day ครั้งที่7 วันที่ 19 พ.ค. 2558
580519 DTN Consultation Day ครั้งที่ 7 วันที่ 19พ.ค.2558
580422 อนาคตการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนหลัง 2558 วันที่ 22เม.ย.2558
580422 อนาคตการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนหลัง 2558 วันที่ 22เม.ย.2558
580402-3 ก้าวใหม่ภาคเกษตรกรไทย พร้อมหรือไม่กับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2-3เม.ย.2558
580402-3 ก้าวใหม่ภาคเกษตรกรไทย พร้อมหรือไม่กับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2-3เม.ย.2558
580401-2 โครงการจัดอบรม/ดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของสปป.ลาว 1-2เม.ย.2558
580401-2 โครงการจัดอบรม/ดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของสปป.ลาว 1-2เม.ย.2558
580330 สัมมนาความตกลง TFA ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย 30มี.ค.2558
580330 สัมมนาความตกลง TFA ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย 30มี.ค.2558