DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สัมมนา อบรม บรรยาย

ผอ.พพ.บรรยายการเตรียมการเข้าสู่ AECของไทยให้คณะจากหน่วยงานของอินโดนีเซีย 19พ.ย.2558
ผอ.พพ.บรรยายการเตรียมการเข้าสู่ AECของไทยให้คณะจากหน่วยงานของอินโดนีเซีย 19พ.ย.2558
การสัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น  จ.อุบลราชธานี 9-12พ.ย.2558
การสัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี 9-12พ.ย.2558
รองอธ.จร. บรรยายเรื่องการเจรจาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 13พ.ย.2558
รองอธ.จร. บรรยายเรื่องการเจรจาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 13พ.ย.2558
รมว.พณ. กล่าวสุนทรพจน์ พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนครั้งที่ 4 วันที่4พ.ย.2558
รมว.พณ. กล่าวสุนทรพจน์ พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนครั้งที่ 4 วันที่4พ.ย.2558
โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี 27-28 ต.ค.2558
โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี 27-28 ต.ค.2558
DTN Consultation Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค.2558
DTN Consultation Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค.2558
สัมมนาโอกาสทางการค้าในตรุกี 29ต.ค.2558
สัมมนาโอกาสทางการค้าในตรุกี 29ต.ค.2558
การเสวนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย 22ต.ค.2558
การเสวนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย 22ต.ค.2558
การสัมมนาเรื่องการมีผลบังคับใช้ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ชิลี 22ต.ค.2558
การสัมมนาเรื่องการมีผลบังคับใช้ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ชิลี 22ต.ค.2558