DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

แคนาดาและอาเซียนจับมือชูแผนงาน 2559-2563 เร่งเป้าขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น 2 เท่า

29-09-2558

 

 แคนาดาและอาเซียนจับมือชูแผนงาน 2559-2563 เร่งเป้าขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น 2 เท่า

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี 2555-2558ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือหลายด้าน อาทิ การจัดกิจกรรม ASEAN Economic Ministers Roadshow to Canada เมื่อเดือนมิถุนายน 2557ณ นครแวนคูเวอร์ และนครโตรอนโต ประเทศแคนาดา การจัดสัมมนาเรื่อง ASEAN-Canada Renewable Energyเมื่อเดือนตุลาคม 2557ณ ประเทศสิงคโปร์ การจัด ASEAN Next Generation CSR and Anti-Corruption Forum เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย การจัด Canada-ASEAN Business Forum เมื่อเดือนมีนาคม 2558ณ กรุงเทพมหานคร และการจัด Trade Mission โดยประธานสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (CABC)นำคณะนักลงทุนแคนาดาเข้าพบหารือกับภาคเอกชนเมียนมาร์ เพื่อมองหาโอกาสการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้นซึ่งส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดาในหลายมิติ

นายธวัชชัย เปิดเผยอีกว่า เพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมข้างต้นสู่การดำเนินตามแผนงานฉบับต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนและแคนาดาจึงได้รับรองแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี 2559-2563โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียนภายหลังปี 2558(AEC Post 2015 Vision) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น   โดยตั้งเป้าขยายการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดาให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2563ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา SMEs การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนผ่านการร่วมลงทุนแบบ Public Private Partnerships (PPP) โดยผลักดันการดำเนินกิจกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การยกระดับการหารือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ทั้งในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา (2) การกระตุ้นการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ผ่านการสนับสนุนกลไกต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งและพลังงาน และ (3) การสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนเพื่อขยายการค้าและการลงทุน โดยใช้กลไลสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (CABC) ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นายธวัชชัย เสริมว่าแผนงานฉบับใหม่มีเป้าขยายการค้าและการลงทุนให้เพิ่มเป็น 2 เท่าภายในปี 2563จะนำไปสู่ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์มูลค่ามหาศาลกว่า 26 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนและแคนาดามีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 13.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดามูลค่า 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากแคนาดามูลค่า 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของแคนาดาในอาเซียนมีมูลค่ามากกว่ามูลค่า FDI ของแคนาดาในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง จึงเชื่อมั่นว่าแผนงานฯ ดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน         การขยายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ และจะเป็นโอกาสของภาคเอกชนไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแคนาดา ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของแคนาดาในภูมิภาคอาเซียน

--------------------------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ

สิงหาคม 2558


จำนวนผู้เข้าชม :

1300