DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จับมือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี

29-09-2558

 

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จับมือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี

 

          รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประกาศใช้พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คาดหวังผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น  และยินดีที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สนับสนุนงบประมาณโครงการความร่วมมือออกไปถึงปี ๒๕๖๑

          นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ของความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยจะเริ่มใช้พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลง AANZFTA ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยกเว้นประเทศกัมพูชาและอินโดนีเซียที่จะเริ่มใช้ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมคาดหวังว่าพิธีสารฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ทางภาษีของความตกลงฉบับนี้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เนื่องจากจะสามารถใช้วัตถุดิบร่วมกันได้

          ทั้งนี้ พิธีสารดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่สอดคล้องกับการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรครั้งล่าสุด และแสดงพิกัดอัตราศุลกากรทุกรายการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายละเอียดของสินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  รวมทั้งมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องสำแดงมีน้อยลง  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งราคาสินค้า (FOB Price หรือราคาสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง) หากสินค้าดังกล่าวไม่ได้ผลิตโดยการสะสมมูลค่าถิ่นกำเนิด ซึ่งจะช่วยในการรักษาความลับทางธุรกิจของผู้ประกอบการและเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าในปัจจุบัน

          นายธวัชชัย เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ความตกลง AANZFTA และให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาสนับสนุนด้านงบประมาณจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้ความ     ตกลง AANZFTA ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖1โดยออสเตรเลียได้สนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการความร่วมมือดังกล่าวแก่อาเซียนจำนวน 3.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย(ประมาณ 96 ล้านบาท)นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

          นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความตกลง AANZFTA เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีและการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างสองภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะมีการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความตกลงฉบับนี้ให้ทันสมัย และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการเพิ่มยิ่งขึ้นอีกในอนาคต เช่น การจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้ทันสมัย การปรับปรุงข้อบทการค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขัน เป็นต้น

          ความตกลง AANZFTA มีผลบังคับใช้มากว่า ๕ ปี ๗ เดือน  โดยมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศภาคีความตกลง AANZFTA (อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ขยายตัวจาก ๗๐,๔๔๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๒ เป็นมูลค่า ๑๑๘,๖๘๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๗ (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ร้อยละ ๖๓.๖๗)  และในปี ๒๕๕๗ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า ๑๙,๕๙๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๐.๓๑)  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกตามความตกลงนี้ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่า ๔๗๘.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๒๔.๒๐)  ขณะที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าตามความตกลงนี้ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่า ๓๑.๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๕๕.๙๕)

----------------------------------------------------

สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ

สิงหาคม ๒๕๕๘


จำนวนผู้เข้าชม :

1497