DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สหรัฐอเมริกาพร้อมขับเคลื่อนการเป็นพันธมิตรกับอาเซียน ผ่านแผนงาน ASEAN-U.S TIFA & E3 Workplan

29-09-2558

 

สหรัฐอเมริกาพร้อมขับเคลื่อนการเป็นพันธมิตรกับอาเซียน

ผ่านแผนงาน ASEAN-U.S TIFA & E3 Workplan

          สหรัฐฯ ยืนยันให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียน พร้อมเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ อาเซียนพร้อมจัดคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เข้าร่วม AEM Roadshow to U.S. ปีหน้า     

          นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือการค้าและการลงทุน     ในการประชุม AEM-USTR Consultations เมื่อวันที่ 24สิงหาคม 2558ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

          ในการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามแผนงาน ประจำปี 2558 เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs อาเซียน การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window เป็นต้นและยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป พร้อมนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหรัฐฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการหารือข้อริเริ่มการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เสนอโดยสหรัฐฯ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทำหลักการร่วมด้านการลงทุน (Investment Principles)(2) การจัดทำหลักการร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Principles)และ (3) การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใสและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (Best Practices on Transparency and Good Regulatory Practice)และพร้อมที่จะเดินหน้าการหารือหลักการทั้งสามดังกล่าวให้มีความคืบหน้ามากขึ้น เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ   

          นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการหารือร่างหลักการร่วมทั้งสามข้างต้น อาเซียนและสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ IUU Fishing ภายใต้เวทีหารือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม (ASEAN-U.S. Trade and Environment Dialogue) รวมทั้งเห็นชอบที่จะมีการจัดกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. ครั้งที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และสื่อมวลชนสหรัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนเชื่อมั่นว่าการจัด AEM Roadshow ในช่วงเวลาภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์แล้ว จะเป็นโอกาสแก่อาเซียนในการนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งตอกย้ำถึงศักยภาพของอาเซียนในเรื่อง“การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว”ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวและดึงดูดนักลงทุนสหรัฐฯ ให้ขยายฐานการลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ประกอบด้วย U.S.-ASEAN Business Council (USABC) U.S. Chamber of Commerce (USCC) และ U.S.-ASEAN Business Alliance ได้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs อาเซียน ในช่วงปีที่ผ่านมา (2) White Paper เสนอแนะประเด็นที่อาเซียนควรให้ความสำคัญและเร่งเดินหน้าพัฒนาภายหลังการเข้าสู่ AEC เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนของอาเซียนให้สามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และ (3) รายงานผลการจัดทำ ASEAN Business Outlook Surveyประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการสำรวจมุมมองของภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่อการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต ซึ่งในภาพรวมบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวสหรัฐฯ ยังคงมีทัศนคติในด้านดีต่ออาเซียน และมีแผนที่จะขยายการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ    

          ในปี 2557 สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น การค้ารวมระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 212.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน โดยอาเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 122.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ     

-------------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ

สิงหาคม 2558


จำนวนผู้เข้าชม :

1290