DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี

29-09-2558

 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน

           ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รับทราบความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และให้ทั้งสองฝ่ายเร่งการเจรจาให้ได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้ให้มีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

จีนเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีนมีการลงนามพิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียแต่จนถึงปัจจุบันทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพียงข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนจึงเร่งให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อรวมใน    พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงซึ่งในปีนี้จะมีการเจรจากันอีกครั้งในเดือนตุลาคม

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาดังกล่าว  โดยนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้หารือสองฝ่ายกับนาย Zhang Shaogang อธิบดีกรมการค้าและและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Trade and Economic Affairs) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการเจรจาให้สามารถได้ข้อสรุปและบรรจุประเด็นที่สามารถตกลงกันได้ในพิธีสารว่าด้วยการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนซึ่งจีนได้แสดงความยืดหยุ่นในการเจรจา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่านอกจากข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้ว ประเด็นอื่นที่อาจสามารถบรรจุอยู่ในพิธีสารฯ ได้แก่ การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนในเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน และการแก้ไขข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านเทคนิค

สำหรับประเด็นคงค้างที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนการลงนามพิธีสารฯ รัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเจรจาต่อไป (built-in agenda)  อาทิ การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนในประเด็นการคุ้มครองและการเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหว ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา รวมทั้งประเด็นเรื่องข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 3 ในส่วนของการเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้า ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อบทดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการค้าในปัจจุบัน

ในการประชุมครั้งนี้จีนยังได้เสนอมาตรการเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีนประกอบด้วย การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพื่อให้มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มการลงทุนของจีนในอาเซียน1 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน  การจัดงานChina-ASEAN Expoความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านการผลิต ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เป็นต้น  ซึ่งหากสามารถสรุปผลได้ จะบรรจุอยู่ในพิธีสารว่าด้วยการยกระดับความ ตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีกำหนดจะลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีน เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

          สำหรับแผนการเจรจาในปีหน้า อาเซียนและจีนจะเจรจาประเด็นคงค้างต่างๆ อาทิ การเร่งลดภาษีในรายการสินค้าอ่อนไหวภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน และการปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนในประเด็นการคุ้มครองและการเปิดเสรีด้านการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา ในส่วนของการเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อบทดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการค้าในปัจจุบัน

          นอกจากนี้ อาเซียนได้ผลักดันให้จีนเร่งแก้ไขปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้ามาในอาเซียนต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนในครั้งนี้ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ซึ่งจีนตอบรับที่จะหาแนวทางผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการลดปริมาณการผลิต การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้ความร่วมมือทางเทคนิคโดยการตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนรวมทั้งจะเร่งให้มีการหารือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายและสนับสนุนให้นักลงทุนจีนไปลงทุนในอาเซียนเพื่อให้การแก้ปัญหามีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเพื่อรักษาบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนที่ดีระหว่างอาเซียน-จีน

                   มูลค่าการค้าสองฝ่ายระหว่างอาเซียน-จีน ในปี 2557 การค้ารวมมีมูลค่า 533,358.67ล้านเหรียญสหรัฐอาเซียนส่งออกไปจีนมูลค่า 231,147.54ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีนมูลค่า 302,211.13  ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 223,507.45 ล้านเหรียญสหรัฐ อาเซียนส่งออกไปจีนมูลค่า 88,750.22ล้านเหรียญสหรัฐและนำเข้าจากจีนมูลค่า 134,757.23ล้านเหรียญสหรัฐ จากตัวเลขดังกล่าว คาดว่าอาเซียนและจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่มูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 ได้ตามที่ผู้นำอาเซียน-จีนได้ตั้งเป้าไว้

การค้ารวมระหว่างไทยกับจีนในปี 2557 คิดเป็น 63,582.75ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปจีน 25,084.40 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีน 38,498.34ล้านเหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้ มูลค่าการค้าไทย-จีน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 11 ของมูลค่าการค้าอาเซียน-จีน และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 การค้ารวมไทย-จีน มีมูลค่า 30,994.54ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยนำเข้าจากจีนมูลค่า 19,498.68ล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปจีน มูลค่า 11,495.86 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

 

........................................

จำนวนผู้เข้าชม :

822